Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00

Kinderbediening tydens
erediens in saal*

 
09:00
Aanddiens by Groenkloof:*  18:00
Tiener- en Verbintenisgroepe*
net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR
351 Deystraat

Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
ngwaterkloof@gmail.com
012 460 3913

PERSONEEL
Leraars

 

Bernice Serfontein
bernice.serfontein@gmail.com
083 417 5133

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
andrevn295@gmail.com
072 317 0408

 

Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
ngkwateradmin@yebo.co.za
012 460 3913

Sekretaresse
Estelle van der Vyver
ngkwater@yebo.co.za
Tel: 012 460 3913

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Maarten van Hoven
083 412 7885

KERNWAARDES

Op grond van die Bybel en die Belydenisskrifte, is die volgende geloofsuitgangspunte en waardes tans vir ons gemeente van groot betekenis en ‘n uitdrukking van ons gemeente-identiteit:

  1. Ons glo God is soos Jesus Christus Hom aan ons bekend gemaak het. Hierdie geloof in God wat vol genade en liefde is, maak ons vry van ‘n wettiese godsdienstigheid en ‘n krampagtige lewensuitkyk. Ons geloof in God vul ons lewe met dankbaarheid en vreugde.

  2. Ons glo dat God deur sy Gees by ons teenwoordig is en gewone mense in sy diens betrek. Hierdie geloof in God se werksaamheid roep ons tot verantwoordelikheid om onsself diensbaar te stel. Dit vra ons beste kwaliteit in musiek, in liturgie, in die tyd wat ons vir geloofsake gee en in ons nadenke oor geloof.

  3. Ons glo dat God mense inspireer om sy getuies te wees. God se algemene genade aan alle mense bring mee dat ons sensitief sal luister na alle menslike uitinge waaronder kunswerke. Die getuienis wat in die Bybel versamel is, bevat vir ons die grondwaarhede oor ‘n lewe voor God en met ons naaste. Daarom respekteer ons die Bybel se historiese aard, die eiesoortige waarheidsbegrip, die verskillende literatuurtipes asook die lewensomkerende appèl wat dit op ons maak.

  4. Ons aanvaar die boodskap van die Bybel. Ons het as mense ‘n bewarende verantwoordelikheid teenoor God se skepping en ons verhoudinge met ander mense is net so belangrik as ons verhouding met God.

  5. Ons aanvaar dat God aan ons geloofsgemeenskap die deugde van geloof, hoop en liefde skenk. Omdat ons begenadigde sowel as sondige mense is, moet ons voortdurend stry teen God-veronterende en onegte uitinge van geloof, hoop en liefde.

  6. Ons aanvaar dat elke mens uniek is. Daarom skep ons optimaal ruimte dat ‘n verskeidenheid van ouderdomme, persoonlikheidstipes en spiritualiteite in ons geloofsgemeenskap kan tuis kom sonder dat die ander elemente van hierdie Gemeentebelydenis weerspreek word.

  7. Ons erken dat die wetenskap en die geloofsbronne - mits dié bronne volgens eie aard verstaan word - mekaar nie weerspreek nie. Vanuit ons verwondering aan God beoefen ons die roeping om kultuur soos die wetenskap te bou. 

  8. Ons erken dat ons voorregte nie ‘n rede is tot ‘n skuldgevoel of houding van meerwaardigheid nie. In die Gees van Christus se liefde is ons diensbaar om oor gemeentegrense ander te bemagtig en ‘n volhoubare verskil in noodsituasies te maak. Ons ly saam met die wat ly. Ons bly ook ontvanklik vir ander se gawes en bereidwillig om te groei en te ontwikkel.

  9. Ons erken dat ‘n geloofsgemeenskap uit gewone mense bestaan en daarom aan die spanninge van tussenmenslike verhoudinge onderworpe is. Daarom moet hierdie gemeenskap daadwerklik in stand gehou en uitgebou word terwyl ons ook deurentyd sorg dat ons bediening- en bestuurstruktuur duidelik is, dat mag versprei is, besluitneming deursigtig is, gespreksvoering oop bly en konflikterende belange vroegtydig geïdentifiseer en met wysheid bestuur word.

  10. Ons stem saam dat ons roeping ook inhou om te onderskei wat in ons tyd van deurslaggewende belang is. God se gawe van eenheid, geregtigheid en versoening is tegelyk ook die opgawe van God waarvoor ons opofferinge as geloofsgemeenskap in hierdie tyd in ons land moet maak.

Spesiale Geleenthede

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief 14 tot 21 Januarie 2022

Read more

Hierdie week se Bulletin

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Woorddiens Sondag 16 Januarie 2022

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Ons geloof in God het met ons daaglikse werklikheid te doen Doopbakkies in kerk en saal

Read more

Dankoffermaand

Dankoffermaand

Tiende dankofferbrief Debietorder

Read more