Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

POSADRES
Posbus 2492
Brooklyn Square
0075

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00

Kinderbediening tydens
erediens in saal*

 
09:00
Aanddiens by Waterkloof:*  18:00
Tiener- en Verbintenisgroepe*
net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

KERKKANTOOR


351 Deystraat

Nieuw Muckleneuk
ngkwater@yebo.co.za
ngwaterkloof@gmail.com
012 460 3913

 PERSONEEL

Leraars

Bernice Serfontein
bernice.serfontein@gmail.com

Dewald Roux
dewaldroux2@gmail.com

Gemeente organiseerder

Maryke Meter
ngkwateradmin@yebo.co.za
012 460 3913

Orrelis
Betsie Schaap

Skalel kerkkantoor 

Koster
Jabu Mtau

Skakel kerkkantoor


Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl 
Skakel kerkkantoor  

KERNWAARDES

Op grond van die Bybel en die Belydenisskrifte, is die volgende geloofsuitgangspunte en waardes tans vir ons gemeente van groot betekenis en ‘n uitdrukking van ons gemeente-identiteit:

  1. Ons glo God is soos Jesus Christus Hom aan ons bekend gemaak het. Hierdie geloof in God wat vol genade en liefde is, maak ons vry van ‘n wettiese godsdienstigheid en ‘n krampagtige lewensuitkyk. Ons geloof in God vul ons lewe met dankbaarheid en vreugde.

  2. Ons glo dat God deur sy Gees by ons teenwoordig is en gewone mense in sy diens betrek. Hierdie geloof in God se werksaamheid roep ons tot verantwoordelikheid om onsself diensbaar te stel. Dit vra ons beste kwaliteit in musiek, in liturgie, in die tyd wat ons vir geloofsake gee en in ons nadenke oor geloof.

  3. Ons glo dat God mense inspireer om sy getuies te wees. God se algemene genade aan alle mense bring mee dat ons sensitief sal luister na alle menslike uitinge waaronder kunswerke. Die getuienis wat in die Bybel versamel is, bevat vir ons die grondwaarhede oor ‘n lewe voor God en met ons naaste. Daarom respekteer ons die Bybel se historiese aard, die eiesoortige waarheidsbegrip, die verskillende literatuurtipes asook die lewensomkerende appèl wat dit op ons maak.

  4. Ons aanvaar die boodskap van die Bybel. Ons het as mense ‘n bewarende verantwoordelikheid teenoor God se skepping en ons verhoudinge met ander mense is net so belangrik as ons verhouding met God.

  5. Ons aanvaar dat God aan ons geloofsgemeenskap die deugde van geloof, hoop en liefde skenk. Omdat ons begenadigde sowel as sondige mense is, moet ons voortdurend stry teen God-veronterende en onegte uitinge van geloof, hoop en liefde.

  6. Ons aanvaar dat elke mens uniek is. Daarom skep ons optimaal ruimte dat ‘n verskeidenheid van ouderdomme, persoonlikheidstipes en spiritualiteite in ons geloofsgemeenskap kan tuis kom sonder dat die ander elemente van hierdie Gemeentebelydenis weerspreek word.

  7. Ons erken dat die wetenskap en die geloofsbronne - mits dié bronne volgens eie aard verstaan word - mekaar nie weerspreek nie. Vanuit ons verwondering aan God beoefen ons die roeping om kultuur soos die wetenskap te bou. 

  8. Ons erken dat ons voorregte nie ‘n rede is tot ‘n skuldgevoel of houding van meerwaardigheid nie. In die Gees van Christus se liefde is ons diensbaar om oor gemeentegrense ander te bemagtig en ‘n volhoubare verskil in noodsituasies te maak. Ons ly saam met die wat ly. Ons bly ook ontvanklik vir ander se gawes en bereidwillig om te groei en te ontwikkel.

  9. Ons erken dat ‘n geloofsgemeenskap uit gewone mense bestaan en daarom aan die spanninge van tussenmenslike verhoudinge onderworpe is. Daarom moet hierdie gemeenskap daadwerklik in stand gehou en uitgebou word terwyl ons ook deurentyd sorg dat ons bediening- en bestuurstruktuur duidelik is, dat mag versprei is, besluitneming deursigtig is, gespreksvoering oop bly en konflikterende belange vroegtydig geïdentifiseer en met wysheid bestuur word.

  10. Ons stem saam dat ons roeping ook inhou om te onderskei wat in ons tyd van deurslaggewende belang is. God se gawe van eenheid, geregtigheid en versoening is tegelyk ook die opgawe van God waarvoor ons opofferinge as geloofsgemeenskap in hierdie tyd in ons land moet maak.

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

  Elke Erediens en elke Nagmaal is vir ons ‘n spesiale geleentheid.  Ons gemeente-familie-kuier-geleenthede is vir ons almal, groot en klein...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief  12 - 19 April 2024  

Read more

Tuisblad

WELKOM BY WATERKLOOFKERK SE WEBBLAD   09:00 Erediens met Nagmaal in kerkgebou o.l.v. ds. Bernice. Musiek: Joyce Viljoen, Roelien Holland-Muter en Carli D’Alebout  Agt...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Vorms

Liewe Lidmaat, Nuwe Lidmaat-vorm en die Doopvorm:  Laai af, voltooi, skandeer en stuur terug aan ngkwater@yebo.co.za . Dit kan ook  by die...

Read more

Personeel

Personeel   Kantoorbestuurder   Administratiewe Beampte                

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

  Klankopname van eredienste:    Bereik die woorddienste op YouTube soos volg:  Gaan na YouTube op u Google soekenjin. Soek "NG Kerk Waterkloof" in die soekfunksie.  Ons boodskappe is...

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Vorms

Liewe Lidmaat, Nuwe Lidmaat-vorm en die Doopvorm:  Laai af, voltooi, skandeer en stuur terug aan ngkwater@yebo.co.za . Dit kan ook  by die...

Read more

Personeel

Personeel   Kantoorbestuurder   Administratiewe Beampte                

Read more

Dankoffermaand

Vorms

Liewe Lidmaat, Nuwe Lidmaat-vorm en die Doopvorm:  Laai af, voltooi, skandeer en stuur terug aan ngkwater@yebo.co.za . Dit kan ook  by die...

Read more

Personeel

Personeel   Kantoorbestuurder   Administratiewe Beampte                

Read more

Liturgie Toets

 

Klankopname van eredienste:

 

 Bereik die woorddienste op YouTube soos volg:

 Gaan na YouTube op u Google soekenjin. Soek "NG Kerk Waterkloof" in die soekfunksie.

 Ons boodskappe is almal daar beskikbaar. 

U kan selfs die NG Kerk Waterkloof Kanaal op YouTube volg.

Read more ...