Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeente organiseerder
Hannatjie Venter
082 811 5997

Leraars

André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Bernice du Preez
083 417 5133

Dienste by aftreeoorde
Willie Botha
082 573 2690


Sekretaresse
Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Stephan Barac
082 554 8941

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356KERNWAARDES

Op grond van die Bybel en die Belydenisskrifte, is die volgende geloofsuitgangspunte en waardes tans vir ons gemeente van groot betekenis en ‘n uitdrukking van ons gemeente-identiteit:

  1. Ons glo God is soos Jesus Christus Hom aan ons bekend gemaak het. Hierdie geloof in God wat vol genade en liefde is, maak ons vry van ‘n wettiese godsdienstigheid en ‘n krampagtige lewensuitkyk. Ons geloof in God vul ons lewe met dankbaarheid en vreugde.

  2. Ons glo dat God deur sy Gees by ons teenwoordig is en gewone mense in sy diens betrek. Hierdie geloof in God se werksaamheid roep ons tot verantwoordelikheid om onsself diensbaar te stel. Dit vra ons beste kwaliteit in musiek, in liturgie, in die tyd wat ons vir geloofsake gee en in ons nadenke oor geloof.

  3. Ons glo dat God mense inspireer om sy getuies te wees. God se algemene genade aan alle mense bring mee dat ons sensitief sal luister na alle menslike uitinge waaronder kunswerke. Die getuienis wat in die Bybel versamel is, bevat vir ons die grondwaarhede oor ‘n lewe voor God en met ons naaste. Daarom respekteer ons die Bybel se historiese aard, die eiesoortige waarheidsbegrip, die verskillende literatuurtipes asook die lewensomkerende appèl wat dit op ons maak.

  4. Ons aanvaar die boodskap van die Bybel. Ons het as mense ‘n bewarende verantwoordelikheid teenoor God se skepping en ons verhoudinge met ander mense is net so belangrik as ons verhouding met God.

  5. Ons aanvaar dat God aan ons geloofsgemeenskap die deugde van geloof, hoop en liefde skenk. Omdat ons begenadigde sowel as sondige mense is, moet ons voortdurend stry teen God-veronterende en onegte uitinge van geloof, hoop en liefde.

  6. Ons aanvaar dat elke mens uniek is. Daarom skep ons optimaal ruimte dat ‘n verskeidenheid van ouderdomme, persoonlikheidstipes en spiritualiteite in ons geloofsgemeenskap kan tuis kom sonder dat die ander elemente van hierdie Gemeentebelydenis weerspreek word.

  7. Ons erken dat die wetenskap en die geloofsbronne - mits dié bronne volgens eie aard verstaan word - mekaar nie weerspreek nie. Vanuit ons verwondering aan God beoefen ons die roeping om kultuur soos die wetenskap te bou. 

  8. Ons erken dat ons voorregte nie ‘n rede is tot ‘n skuldgevoel of houding van meerwaardigheid nie. In die Gees van Christus se liefde is ons diensbaar om oor gemeentegrense ander te bemagtig en ‘n volhoubare verskil in noodsituasies te maak. Ons ly saam met die wat ly. Ons bly ook ontvanklik vir ander se gawes en bereidwillig om te groei en te ontwikkel.

  9. Ons erken dat ‘n geloofsgemeenskap uit gewone mense bestaan en daarom aan die spanninge van tussenmenslike verhoudinge onderworpe is. Daarom moet hierdie gemeenskap daadwerklik in stand gehou en uitgebou word terwyl ons ook deurentyd sorg dat ons bediening- en bestuurstruktuur duidelik is, dat mag versprei is, besluitneming deursigtig is, gespreksvoering oop bly en konflikterende belange vroegtydig geïdentifiseer en met wysheid bestuur word.

  10. Ons stem saam dat ons roeping ook inhou om te onderskei wat in ons tyd van deurslaggewende belang is. God se gawe van eenheid, geregtigheid en versoening is tegelyk ook die opgawe van God waarvoor ons opofferinge as geloofsgemeenskap in hierdie tyd in ons land moet maak.

Spesiale Geleenthede

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief: 14 Junie tot 3 Julie 2019 Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK God of all truth, we give thanks for your faithful...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 16 Junie tot 5 Julie 2019

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 16 Junie 2019

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Om met God te stoei 5 Augustus 2018 Twyfel is goed vir geloof 12 Augustus 2018 Geloof is om tuis te kom...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief Jaarverslag 2018 Debietorder

Read more